Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę. Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:

niezbędne:

1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2. wykształcenie wyższe kierunkowe – z zakresu etnografii, historii lub filologii polskiej,

3. publikacje naukowe podejmujące problematykę dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego,

4. doświadczenie w zakresie badań terenowych i archiwalnych,

5. doświadczenie w realizacji projektów,

6. udokumentowane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury,

7. doświadczenie w pracach biurowych,

 

mile widziane:

1. doktorat w zakresie etnografii, historii lub literaturoznawstwa,

2. doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych,

3. doświadczenie w realizacji wystaw czasowych,

4. znajomość języka angielskiego na poziome komunikatywnym,

5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

 

Pożądane cechy, postawy, umiejętności

1. umiejętność pracy w zespole,

2. komunikatywność,

3. dobra organizacja pracy,

4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

podstawowe zadania:

1. realizacja projektów związanych z dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego,

2. opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych podejmujących problematykę dziedzictwa kulturowego,

3. badania terenowe i archiwalne,

4. prace redakcyjne i korektorskie w ramach wydawnictw MGPE,

5. organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych,

6. realizacja wystaw czasowych,

7. opieka nad księgozbiorem MGPE,

8. wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia we wzbogacaniu oferty MGPE,

9. systematyczne pogłębianie i aktualizacja wiedzy na temat ekspozycji MGPE,

10. praca w biurze i w terenie MGPE.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. możliwość awansu i rozwoju kompetencji,

2. możliwość rozwoju naukowego,

3. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa),

4. praca w jednej z większych Instytucji Kultury Województwa Śląskiego.

IV. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (życiorys),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony poniżej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Główny Specjalista” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (IOD_kandydat w procesie rekrutacji umowa o pracę.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 344 Kb12/10/21 10:55
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego pracownika.pdf)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji199 Kb12/10/21 10:55