Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych i zamówień publicznych

     Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy,
umowa o pracę.

      Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania niezbędne:

1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2. udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,

3. wykształcenie co najmniej średnie,

4. znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5. znajomość ustawy o finansach publicznych, w szczególności zagadnień
związanych z zasadami gospodarowania środkami publicznymi,

6. znajomość zagadnień związanych z obsługą kancelaryjną,

7. praktyczna obsługa i znajomość pakietu MS Office,

8. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

 

Pożądane cechy, postawy, umiejętności

1. samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina,

2. umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne,

3. odporność na stres,

4. zdolności analityczne i dobra organizacja pracy,

5. terminowość, rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

podstawowe zadania:

1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością Muzeum,

2. przygotowanie umów i dokumentów administracyjnych,

3. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

4. przygotowanie okresowych statystyk, raportów i analiz w zakresie działalności administracyjnej,

5. wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z prawidłowym  funkcjonowaniem jednostki w zakresie:

- gospodarki składnikami majątku ruchomego,

- obiegu dokumentacji,

- zamówień publicznych.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. możliwość awansu i rozwoju kompetencji,

2. praca wolna od rutyny,

3. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa),

4. praca w jednej z największych Instytucji Kultury Województwa Śląskiego.

IV. Wymagane dokumenty

- list motywacyjny,

- curriculum vitae (życiorys),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

- kwestionariusz osobowy, którego wzór jest załączony poniżej,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony  poniżej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych i zamówień publicznych” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (IOD_kandydat w procesie rekrutacji umowa o pracę.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych344 Kb12/03/21 09:43
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego.doc)kwstionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji43 Kb12/03/21 09:46