Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. edukacji i popularyzacji w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę. Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. wykształcenie wyższe,
4. dyspozycyjność (praca również w weekendy i godzinach popołudniowo-wieczornych),
5. doświadczenie w pracach biurowych,

mile widziane:
1. uprawnienia pedagogiczne,
2. znajomość języka angielskiego na poziome komunikatywnym,
3. znajomość innego języka obcego,
4. zainteresowanie kulturą ludową,
5. umiejętność ciekawego przekazywania wiedzy,
6. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Pożądane cechy, postawy, umiejętności
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:
podstawowe zadania:
1. prowadzenie lekcji muzealnych,
2. oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji muzealnej w języku polskim oraz w języku obcym,
3. nadzór merytoryczny nad pomocami muzealnymi, animatorami, przewodnikami,
4. dbanie o bezpieczeństwo i sprawowanie opieki nad:
a. obiektami muzealnymi usytuowanymi w zagrodach;
b. obiektami wolnostojącymi;
c. wyposażeniem wnętrz w obiektach podlegających opiece;
d. eksponatami muzealnymi umieszczonymi na wystawach etnograficznych;
e. terenem przyległym do obiektów podlegających opiece, w tym ogrodami, drzewami
i terenami między zagrodowymi.
5. systematyczne pogłębianie i aktualizacja wiedzy na temat ekspozycji MGPE.
6. praca w biurze i w terenie Muzeum GPE.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:
1. możliwość awansu i rozwoju kompetencji,
2. praca wolna od rutyny,
3. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa),
4. praca w jednej z największych Instytucji Kultury Województwa Śląskiego.

IV. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie
|o zatrudnieniu),
- kwestionariusz osobowy, którego wzór jest załączony poniżej,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony poniżej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. edukacji i popularyzacji" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2021 r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za terminu uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.
Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja o danych osobowych w przypadku pozyskania danych od osoby.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 343 Kb10/21/21 12:45
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego.doc)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji43 Kb10/21/21 12:46