Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun zwierząt

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie",
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór
na stanowisko:
Opiekun zwierząt

w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę
liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba


I. Wymagania niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. wymagane doświadczenie w opiece nad zwierzętami gospodarskimi
(owce, kozy, konie, krowa, kury, króliki itp),
3. wykształcenie średnie techniczne kierunkowe lub wykształcenie wyższe zootechniczne,
4. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.
dodatkowe:
1. rzetelność i odpowiedzialność,
2. dobra organizacja pracy,
3. dobra kondycja fizyczna,
4. wrażliwość na los zwierząt,
5. silna motywacja,
6. mile widziane umiejętności powożenia powozem konnym,
II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań
1.sprawowanie opieki nad żywym inwentarzem należącym do Muzeum GPE,
2. utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń i zagród ze zwierzętami,
3. zapewnienie opieki weterynaryjnej, paszy, sprzętów na potrzeby zwierząt MGPE,
4. monitorowanie zagrożeń wypadkowych związanych ze zwierzętami,
5. w razie potrzeby rozpoznanie i zakup nowego inwentarza żywego,
6. prowadzenie dokumentacji wymaganej właściwymi przepisami,
7. współpraca w zakresie zadań z instytucjami:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
8. Prowadzenie i organizowanie kuligów, przejazdów pojazdami konnymi.
III Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie BIP Muzeum),
- kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie BIP Muzeum).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun zwierząt" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. 7.30-15.00, od poniedziałku do piątku.

Aplikacje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi – na podstawie przesłanych aplikacji – kandydatami.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (IOD_kandydat w procesie rekrutacji umowa o pracę.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 344 Kb07/29/21 08:24
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY dla nowego.doc)kwestionariusz osobowy dla osoby biorącej udział w rekrutacji43 Kb07/29/21 08:22